Tomy online

Archiwum w przebudowie. Przepraszamy za niedogodności – niektóre tomy zostały tymczasowo umieszczone na Dropboxie.

1

Teka Lubelska [PDF – 42,4 MB], t. 1, red. Piotr Krasny, Jacek Maj, Warszawa-Lublin-Kraków 2013

2

Teka Lubelska [PDF – 64 MB], t. 2, red. Piotr Krasny, Jacek Maj, Warszawa-Lublin-Kraków 2013

3

Teka Lubelska [PDF – 22,3 MB], t. 3, red. Piotr Krasny, Jacek Maj, Warszawa-Lublin-Kraków 2014

4

Ewa Dahlig-Turek, Maria Pomianowska, Polskie fidele kolanowe. (Re)Konstrukcja [PDF – 5,83 MB], Warszawa-Lublin, Kraków 2014 (Teka Lubelska, 4)

5

Krystyna Czerni, Jerzy Nowosielski w Lublinie [PDF – 54 MB], Warszawa-Lublin-Kraków 2015 (Teka Lubelska, 5).

O serii

Teka Lubelska – interdyscyplinarna seria poświęcona dziedzictwu kulturowemu Lubelszczyzny. Zamiarem redakcji jest publikowanie oryginalnych wyników badań naukowych. Przyjmujemy artykuły dotyczące nie tylko przeszłości regionu, ale także każdej innej tematyki, jeśli są oparte na materiałach przechowywanych w miejscowych zbiorach. Szczególną wagę przywiązujemy do edycji źródeł (dokumentów, korespondencji, pamiętników).

Wśród wielu publikacji poświęconych dziedzictwu kulturowemu tylko nieliczne mają charakter regionalny. Odczuwalną lukę wypełniają częściowo wydawnictwa dokumentujące działania konserwatorskie, które ograniczają się jednak do historii sztuki oraz archeologii. Niewiele pisze się natomiast o dziedzictwie niematerialnym, przejawiającym się zarówno w literaturze, muzyce czy religii, jak i poprzez recepcję zjawisk kulturowych, prowadzącą nieraz do twórczych interakcji. Badania nad tą sferą są niezwykle trudne i nie zaowocowały dotąd na polskim gruncie znaczącym dorobkiem. Za jedno z najważniejszych zadań „Teki Lubelskiej” przyjmujemy ich inspirowanie. Zamierzamy w tym celu publikować prace analizujące kulturę Lubelszczyzny z perspektywy rożnych nauk humanistycznych. Liczymy, że nowa seria znajdzie szerokie grono czytelników dostrzegających potrzebę autentycznie interdyscyplinarnych badań. Praca nad zbiorową pamięcią wymaga nieustannego reinterpretowania historii.

Komitet Redakcyjny

Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Literaturoznawczyni, tłumaczka. Profesor w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Więcej >

Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska Akademia Nauk)

Językoznawca, slawista, foklorysta. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (kierownik Pracowni Archiwum Etnolignwistyczne) oraz w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Więcej >

Andrzej Betlej (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Narodowe w Krakowie)

Historyk sztuki. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, wykładowca Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej >

Andrzej Buko (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk)

Archeolog. Profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza), dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Więcej >

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk literatury. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej (kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej). Więcej >

Mieczysława Demska-Trębacz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

Muzykolog i historyk kultury. Więcej >

Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk, archiwista. Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Zakład Archiwistyki). Więcej >

Łukasz Garbal (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza)

Polonista, edytor. Adiunkt w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską). Więcej >

Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk. Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (kierownik Zakładu Historii XVI-XVII wieku). Więcej >

Krzysztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Historyk sztuki. Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej). Więcej >

Andrzej Kokowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Archeolog. Profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierownik Zakład Archeologii Wczesnośredniowiecznej. Więcej >

Piotr Krasny (Uniwersytet Jagielloński)

Historyk sztuki. Profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierownik Zakładu Ochrony Dóbr Kultury). Więcej >

Dorota Kudelska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Historyk sztuki. Profesor w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II (Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej). Więcej >

Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski)

Historyk sztuki. Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej >

Dariusz Libionka (Polska Akademia Nauk, Państwowe Muzeum na Majdanku)

Historyk. Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Centrum Badań nad Zagładą Żydów), redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, kierownik Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku. Więcej >

Jacek Maj (redaktor naczelny serii)

Historyk sztuki, archeolog.

Tomasz Pietrasiewicz (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie)

Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Więcej >

Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Historyk i krytyk literatury. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (kierownik Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej). Więcej >

Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk. Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych). Więcej >

Dla autorów

Zasady wydawnicze dla autorow [PDF – 175 KB]

Partnerzy i mecenasi

Gmina Lublin
Województwo Lubelskie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie
Fundacja PKO BP
Instytut Muzyki i Tańca
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Warszawski

Zostań fundatorem

Seria Teka Lubelska jest wydawnictwem bezpłatnym. Aby zostać współfundatorem Nagrody, wystarczy przekazać darowiznę na rachunek Collegium Artium nr 38 1750 0012 0000 0000 2107 9847 z dopiskiem „Darowizna na Tekę Lubelską”.

Polecamy